Algemene Voorwaarden

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING DE BUURT GEVESTIGD TE CABRALSTRAAT 1, 1057CD AMSTERDAM (KvK-nummer: 58053980, BTW-nummer: NL852852319B01), VERDER TE NOEMEN ‘DE ORGANISATIE’ ZIJN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN DIE DOOR DE ORGANISATIE MET BEZOEKERS VAN HET EVENEMENT ‘DE BUURTCAMPING’ EN/OF ANDERE DOOR DE ORGANISATIE TE ORGANISEREN EVENEMENTEN, VERDER TE NOEMEN ‘HET EVENEMENT’, WORDEN GESLOTEN.

Artikel 1         Toepasselijkheid
1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle campingtickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket voor de Buurtcamping gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
1.2       De evenementlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie (waaronder www.debuurtcamping.nl) en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.
1.3       De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.
1.4       De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2         Aanschaf tickets
2.1       De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).
2.2       Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.
2.3       Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

Artikel 3         Tickets en toegang
3.1       De bezoeker dient bij het overnachten op de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of van drager verwisselen. Op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, de evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond.
3.2       Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.
3.3       Mollie (https://www.mollie.com/nl/) is de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde ticketingprovider in Nederland. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van de organisatie en het exclusieve voorverkooppunt van het evenement. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.
3.4       De tickets worden ten minste 7 dagen voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.
3.5       De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.
3.6       Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.
3.7       Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

Artikel 4         Aansprakelijkheid
4.1       Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers.
4.2       De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.
4.3       Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.
4.4       De bezoeker is er mee bekend dat het evenement plaatsvindt in een openbare ruimte die iedereen te allen tijde kan betreden. De organisatie adviseert en vraagt bezoekers rekening te houden met eventuele andere parkbezoekers.

Artikel 5         Annulering of verplaatsing evenement
5.1       De organisatie kan het evenement annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de campingbeheerder(s), brand, slechte weersomstandigheden, niet verlenen van de vergunning etc.
5.2       Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

Artikel 6         Huisregels
6.1 Kinderen
Kinderen onder de 12 jaar kamperen gratis. Zij dienen onder toezicht te kamperen van een volwassene.
6.2 Alcohol
Er wordt geen alcohol verkocht op de Buurtcamping, maar je mag het wel nuttigen. Doe dit met mate.
6.3 Afval
Het park ligt er netjes bij. Laten we het zo houden. Er staan voldoende vaste prullenbakken. In je welkomsttas zit ook een vuilniszak. Is ie vol dan kan hem weggooien in een grote vuilcontainers.
6.4 Beveiliging
Er zijn geen kluisjes op de camping. Met de politie is afgesproken dat zij extra surveilleren tijdens de camping. Er wordt daarnaast overdag en ‘savonds actief door vrijwilligers een oogje in het zeil gehouden. Laat toch waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis en in ieder geval niet onbewaakt in je tent. Houdt zelf ook een oogje in het zeil. De organisatie is bij schade, diefstal of vermissing niet aansprakelijk.
6.5 Camper / caravan
Behalve voor de campingbeheerder(s) is het helaas niet toegestaan om met een camper of caravan op De Buurtcamping te overnachten.
6.6 Drugs
Illegale middelen zijn bij wet verboden en dus ook op De Buurtcamping. Wordt het aangetroffen, dan wordt de politie gewaarschuwd. Het roken van een joint kunnen we niet verbieden, maar zorg dat je medekampeerders er geen last van hebben.
6.7 Geluid
Houd wat betreft je geluid altijd rekening met je buren. Wees na 23 uur stil genoeg zodat wie dat wil, lekker kan slapen. Versterkte muziek is niet toegestaan en na middernacht ook niet onversterkt.
6.8 Hygiëne
Zorg dat behalve het park, ook de douche- en wc-hokjes schoon en heel blijven.
6.9 Huisdieren
Honden zijn ‘s nachts niet toegestaan, overdag wel zolang ze geen overlast veroorzaken.
6.10 Overnachten / kamperen
Het is uitsluitend toegestaan om op het daarvoor bestemde kampeerterrein te overnachten. Alleen kampeerders die zich hebben ingeschreven mogen blijven overnachten.
6.11 Vuur
Voor kampvuren zijn speciale plekken gemaakt op De Buurtcamping. Het is niet toegestaan om zelf vuren aan te leggen. Op andere plekken is alleen vuur in een barbecue toegestaan.

Artikel 7        Privacy en persoonsgegevens
7.1       Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie www.debuurtcamping.nl/privacy te raadplegen is.
7.2       De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
7.3       Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.
7.4       Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zicht te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
7.5       Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie  deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 8        Slotbepalingen
8.1       Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2       Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd.